Hei rakennesuunnittelun osaaja! Kiinnostaisiko mitoitustyökalujen kehitys Hervannassa?

Et­sim­me Sor­vi­mol­le vah­vis­tus­ta, jol­la on ko­ke­mus­ta kan­ta­vien ra­ken­tei­den mi­toi­tuk­ses­ta ja ym­mär­rys­tä ra­ken­nusa­lan pro­ses­seis­ta suun­nit­te­luun liit­tyen. Olem­me oh­jel­mis­to­y­ri­tys, joka kes­kit­tyy mo­der­nien ja help­po­käyt­töis­ten mi­toi­tus­oh­jel­mien ke­hit­tä­mi­seen. Ta­voit­tee­nam­me on te­hos­taa asiak­kai­dem­me suun­nit­te­lu­pro­ses­se­ja op­ti­moi­mal­la suun­nit­te­lu­työ­tä työ­ka­lu­jem­me avul­la.

Tehtävän kuvaus:

Haem­me ny­kyi­sen tii­mim­me tuek­si vank­kaa osaa­mis­ta ra­ken­tei­den mi­toit­ta­mi­ses­ta ja käy­tän­nön ko­ke­mus­ta ra­ken­ne­suun­nit­te­lun alal­ta. Teh­tä­vä­si kat­taa koko ke­hi­tys­kaa­ren oh­jel­mien suun­nit­te­lus­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä tes­tauk­seen ja lop­pu­käyt­tä­jien tu­ke­mi­seen. Työs­ken­te­let tii­viis­sä yh­teis­työs­sä oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jiem­me ja mui­den asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Kat­som­me eduk­se­si, jos si­nul­ta löy­tyy eri­kois­osaa­mis­ta esi­mer­kik­si te­räs­ra­ken­tei­siin tai be­to­nie­le­ment­tei­hin liit­tyen.

Odotamme sinulta:
  • Rakennustekniikan tutkintoa (DI/TkT) tai vastaavaa pätevyyttä

  • Vankkaa kokemusta rakenteiden mitoituksesta (teräs, betoni), alan standardeista ja mitoitusohjelmien käytöstä

  • Ohjelmointiosaamista sekä intoa ja kykyä kehittää sitä edelleen

  • Oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä toimia osana monialaista tiimiä

  • Ratkaisukeskeisyyttä ja kehittymishalukkuutta

  • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Tarjoamme:
  • Monipuolisia ja haastavia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus vaikuttaa suoraan tuotteidemme kehitykseen ja näiden kautta rakennusalan mitoituskäytäntöihin

  • Tukea antavan ja eteenpäin vievän työympäristön, jossa on tilaa ammatilliselle kasvulle ja kehitykselle

  • Ketterän ja matalan organisaation, jossa päätökset tapahtuvat nopeasti

  • Joustavat työolosuhteet ja kilpailukykyisen kompensaation, joka vastaa panostasi yrityksemme menestymiseen.

Jos tun­nis­tat it­se­si ku­vauk­ses­ta ja olet val­mis ot­ta­maan seu­raa­van as­ke­leen ural­la­si, lä­he­tä ha­ke­muk­se­si ja an­sio­luet­te­lo­si osoit­tee­seen lassi-pekka.taskinen@sorvimo.com. Kä­sit­te­lem­me ha­ke­muk­sia saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä ja pi­däm­me haas­tat­te­lut va­lit­tu­jen ha­ki­joi­den kans­sa mah­dol­li­sim­man pian.